1397/6/23

سوالات تستی فصل 4 فیزیک (1) پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی | فصل چهارم: دما و گرما

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 4: دما و گرما
1-4 دما و دماسنجی
2-4 انبساط گرمایی
3-4 گرما
4-4 تغییر حالت‌های ماده
5-4 روش‌های انتقال گرما
6-4 قوانین گازها [فقط ریاضی]
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر دمای يك كره‌ی فلزی به قطر $20cm$ را به اندازه‌ی ${{40}^{\circ }}c$ افزايش دهيم، شعاع آن $0/08mm$ افزايش می‌يابد. اگر دمای كره را ${{100}^{\circ }}c$ افزايش دهيم، به‌ترتيب از راست به چپ حجم و مساحت كره چند درصد تغيير می‌کند؟