1395/12/25

آزمون تستی فصل 6 ریاضی ششم دبستان | تناسب و درصد (درصد)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 6: تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

احتمال کدام یک از رویدادهای زیر به صفر نزدیک تر است؟