1395/7/6

آزمون تستی فصل 1 علوم تجربی پایه هشتم | مخلوط‌ها و جداسازی مواد

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث: فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 6 مهر 95
  

هرگاه به محلول اسيدی قوی در مجاورت تورنسل، بيش‌ از حد خنثی شدن، باز قوی اضافه شود، تورنسل در نهايت به چه رنگی در خواهد آمد؟