1396/2/14

آزمون تستی فصل 13 علوم تجربی پایه هشتم | هوازدگی

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 13: هوازدگی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل