1395/12/12

آزمون تستی درس 10 فارسی هشتم | قلم سحر آمیز، دو نامه

فارسی هشتم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث: درس 10: قلم سحر آمیز، دو نامه
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 12 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 12 اسفند 95
  

با توجه به مفهوم بیت « حیف است طایری چو تو در خاکدان غم *** زین جا به آشیان وفا می فرستمت». منظور از واژه‌های «طایر» و «خاکدان غم» به ترتیب عبارتند از: