1395/12/12

آزمون تستی درس 10 فارسی هشتم | قلم سحر آمیز، دو نامه

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 10: قلم سحر آمیز، دو نامه
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل