1397/4/27

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 10-1 خازن

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 1-10 خازن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در يک طرف غشاء يک ياختۀ (سلول) عضلانی انسان $6/9\times {{10}^{5}}$ یون ${{K}^{+}}$ (پتاسیم) و در طرف دیگر، به همان تعداد یون $C{{I}^{-}}$ (کلر) قرار می‌گيرد. در اين صورت بين دو طرف غشاء، اختلاف پتانسيل $85mV$ ايجاد می‌شود كه می‌توان آن را مشابه يک خازن درنظر گرفت. اگر مساحت غشاء سلولی $6\times {{10}^{-6}}c{{m}^{2}}$ و ثابت دی‌الكتريک آن 3 باشد، مرتبۀ بزرگی ضخامت اين غشاء برحسب سانتی‌متر كدام است؟

$(e=1/6\times {{10}^{-19}}C,{{\varepsilon }_{{}^\circ }}=8/85\times {{10}^{-12}}\frac{F}{m})$