1397/4/27

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 10-1 خازن

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 1-10 خازن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مطابق شكل، الكترونی از مجاورت صفحهٔ با بار منفی خازنی رها می‌شود و با تندی ${{10}^{6}}\frac{m}{s}$ به صفحه مقابل آن می‌رسد. اگر ظرفيت خازن $16\mu F$ باشد، بار الكتريكی ذخيره شده در اين خازن چند ميكروكولن است؟ (بار و جرم الكترون به‌ترتيب $1/6\times {{10}^{-19}}C$ و $9/1\times {{10}^{-31}}kg$ در نظر گرفته شود و از نيروی وزن وارد بر الكترون صرف‌نظر شود.)