1397/3/4

آزمون تستی علوم تجربی پایۀ نهم | فصل 10 و 11 و 12

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 10: نگاهی به فضا
فصل 11: گوناگونی جانداران
فصل 12: دنیای گیاهان
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/3/4
  

مهم ترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران خشکی زی مربوط به  چیست؟