1397/3/4

آزمون تستی علوم تجربی پایۀ نهم | فصل 10 و 11 و 12

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 10: نگاهی به فضا
فصل 11: گوناگونی جانداران
فصل 12: دنیای گیاهان
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/3/4
  

چند عبارت از عبارت‌های داده شده، جمله زیر را به‌درستی کامل می‌کند؟ «برخی آغازیان ....................» 

الف) حلقه اول زنجیره غذایی را تشکیل می‌دهند.

ب) دیواره سلولی از جنس سیلیس دارند.

پ) تک‌سلولی هستند.

ت) در چرخه کربن نقش دارند.

ث) در رابطه غذایی از نوع همیاری شرکت می‌کنند.