1397/6/23

سوالات تستی فصل 6 زیست شناسی دهم | فصل ششم: از یاخته تا گیاه

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 6: از یاخته تا گیاه
گفتار 1: ویژگی‌های یاختۀ گیاهی
گفتار 2: سامانۀ بافتی
گفتار 3: ساختار گیاهان
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد سرلادها درست است؟

الف)‌ سرلاد نخستین ساقه عمدتاً در جوانه‌ها وجود دارد.

ب) سرلاد نخستین ریشه با ترشح ترکیبات پلی‌ساکاریدی، نفوذ ریشه در خاک را آسان می‌کند.

ج) سرلاد آوندساز در برش عرضی ریشه، در سمت خارج آوند آبکش نخستین تشکیل می‌شود.

د) سرلاد آوندساز به مقدار نامساوی آوند چوب و آبکش می‌سازد.