1395/8/11

آزمون تستی فصل 4 علوم تجربی نهم | حرکت چیست؟

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 4: حرکت چیست؟
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام یک از نمودار های زیر نشان می دهد که متحرکی از حالت سکون با شتاب ثابت به راه افتاده است؟