1397/9/3

تست کنکور فلسفۀ اسلامی دوازدهم انسانی | فصل 5: نمایندگان مکتب مشّاء (1)

فلسفه (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی آذر
شامل مباحث: فصل 5: نمایندگان مکتب مشّاء (1)
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 3 آذر 97
  

رسالۀ جمع بین رای دو حکیم از کدام فیلسوف است؟