1396/8/4

آزمون تستی زبان انگلیسی پایه دهم کلیه رشته ها | Lesson 4: Traveling the World

زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: Lesson 4: Traveling the World
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

When I finish high school, I will .............. to different parts of my country.