1395/9/13

آزمون تستی فصل 3 ریاضی نهم | درس چهارم: حل مسئله در هندسه

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 4: حل مسئله در هندسه
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل زیر، شعاع دایره‌ها برابر 1 سانتی متر است. اندازه‌ی کمان AMB چند درجه است؟