1395/7/27

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 1 زیست شناسی دهم | گفتار اول: زیست شناسی چیست؟

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: دنیای زنده
گفتار 1: زیست شناسی چیست؟
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

برای شناسایی هویت افراد از کدام مولکول استفاده می شود؟