1395/10/13

آزمون تستی فصل 5 ریاضی نهم | درس 1: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر چند جمله‌ای  $ 3x^2y^5 - x^ny^6 + 5xy^8z $ نسبت به متغیرهای x,y  از درجه 9 باشد، عضوهای کدام یک از مجموعه‌های زیر می‌توانند همه‌ی مقادیر  n باشند؟