1395/10/13

آزمون تستی فصل 5 ریاضی نهم | درس 1: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معادله‌ی درجه‌ی دوم $ x^2 = 12x - 20 $ را در نظر بگیرید. برای حل این معادله آن را به شکل $ (x-6)^2 - ...... =0 $ نوشته ایم.  چه مقداری در ....... قرار می گیرد؟