1395/10/15

آزمون تستی درس 9 فارسی ششم دبستان | رنج هایی کشیده ام که مپرس

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در عبارت زیر کلماتی که مشخص شده اند چه نوع ترکیبی هستند؟

«مرا هیچ چیز از نام و نان به تحمل این رنج سنگین جز مظلومیت مشرق در مقابل ظالمان ستمکار مغربی وا نداشت.»