1395/10/15

آزمون تستی درس 9 فارسی ششم دبستان | رنج هایی کشیده ام که مپرس

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

«دایرة المعارفی در 16 جلد است و شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است.» این اثر در حقیقت ........... است.