1395/11/13

آزمون تستی فصل 2 فیزیک دهم | ویژگی های فیزیکی مواد ( فشار در شاره ها)

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در یک ظرف استوانه‌ای مقداری آب به جرم m و مقداری جیوه به جرم 4m ریخته شده است. جمع ارتفاع این دو مایع 44cm است. فشار ناشی از دو مایع در کف ظرف چند پاسکال است؟ ($g=10\frac{m}{s^2}$ و چگالی جیوه $\rho_m =13/6 \frac{g}{cm^3}$ است)