1395/7/10

آزمون تستی درس اول آمادگی دفاعی نهم | امنیت، تهدید

آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: امنیت
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با تو جه به حدیث « نعمتان مجهولتان الصّحة و الامان» دو نعمتی که مردم از آن غافلند به ترتیب کدامند؟