1395/10/9

آزمون تستی درس 11 قرآن هشتم

قرآن هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 11: سوره ص و زُمَر، پرواز به سوی آسمان
  تعداد سوالات: 11
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/10/9
  

واژه «اِجتَنَبوا  » در کدام گزینه صحیح ترجمه شده است؟