{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (2) 1399/03/16

امتحان نیمسال دوم کتاب فارسی ۲ یازدهم | خرداد 99

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فارسی (2) مهر
شامل مباحث: فصل 1: ادبیات تعلیمی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان نیمسال دوم کتاب فارسی ۲ یازدهم | خرداد 99
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 16 خرداد 1399
  

کدام گزینه با عبارت زیر تقابل مفهومی دارد؟