1397/6/27

آزمون تستی فصل 3 شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | آب کره و یون‌های محلول در آب (صفحه 91 تا 99)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: آب، آهنگ زندگی
1-3 آب کره
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام یک از عبارت های داده شده به درستی بیان شده است؟

الف) در حجم ثابت، افزایش تعداد ذرات جسم حل شده، غلظت مولی محلول را بیشتر می کند.

ب) با افزودن دو محلول با غلظت برابر به هم، غلظت محلول حاصل بیشتر می شود.

پ) با افزودن آب مقطر به یک محلول، غلظت آن کاهش می یابد.

ت) با حل کردن مقدار بیشتری استون در آب می توان محلول سیر شده را به دست آورد.

تشخیص آهنربا از آهن
توسط سیدطاها موسوی در 15 خرداد
آیا نمک خوراکی و آب مقطر خالص هستند؟
توسط فرشید امیری گودرزی در 15 خرداد
با گرم كردن ٤٩٩ گرم از نمک CuSO₄.5H₂O تا زمانی که…
توسط تختمو بده بخوابم بعدشم من ميدم در 15 خرداد