1395/7/12

آزمون تستی فصل 1 فیزیک دهم | مبحث اندازه گیری: خطا و دقت

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

هنگام مدلسازی یک پدیده، ........................... نادیده گرفته می شود.