1395/8/18

آزمون تستی درس سوم فارسی هشتم | ارمغان ایران

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: ارمغان ایران
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

شکل نوشتاری کدام واژه با شکل گفتاری آن تفاوت ندارد؟

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد