1395/8/18

آزمون تستی فصل 3 فیزیک دهم | مبحث انرژی جنبشی و کار نیروی ثابت

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 3: کار، انرژی و توان
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جسمی بدون سرعت اولیه از ارتفاع 4 متری سقوط می کند، اگر 20% انرژی جسم برای جبران مقاومت هوا تلف شود، سرعت جسم در لحظۀ رسیدن به زمین چند متر برثانیه است؟($ g=10m/s^2$)