1395/8/18

آزمون تستی فصل 2 فیزیک دهم | مبحث انرژی جنبشی و کار نیروی ثابت (صفحۀ 29 تا 36)

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 2: کار، انرژی و توان
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر در سطح شیب دار زیر، اندازۀ نیروی اصطکاک برابر یک دهم وزن جسم باشد و جسم از نقطۀ A (به ارتفاع 5 متر ) به نقطۀ B برسد، کار نیروی جاذبۀ زمین روی جسم در این جا به جایی چند ژول است؟