1395/8/18

آزمون تستی فصل 3 فیزیک دهم | مبحث انرژی جنبشی و کار نیروی ثابت

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آذر
شامل مباحث: فصل 3: کار، انرژی و توان
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 18 آبان 95
  

اگر جسمی به جرم 2kg با شتاب ثابت$5m/s^2$ از سطح زمین در راستای قائم به اندازۀ 20 متر بالا برده شود، کار نیروی جاذبۀ زمین در این جا به جایی بر حسب ژول کدام است؟($g=10m/s^2$)