1397/6/30

آزمون آغازین ورودی انگلیسی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب انگلیسی هشتم) | مهر ماه 1397

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با نزدیک کردن انتهای میخ کدام‌یک از آهن‌ربا‌های الکتریکی زیر به یک جعبه‌ی سوزن، می‌توان سوزن بیشتری را بلند کرد؟ (میخ‌ها، باتری‌ها و جنس سیم‌ها مشابه‌اند.)