1397/6/30

آزمون آغازین ورودی انگلیسی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب انگلیسی هشتم) | مهر ماه 1397

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

به $200mL$ آب سخت $(d=1g.m{{L}^{-1}})$ که دارای یون‌های $C{{a}^{2+}}$ با غلظت $2000ppm$ است، 4/72 گرم از صابون با جرم مولی $236g.mo{{l}^{-1}}$ اضافه شده است. با فرض کامل بودن واکنش صابون با یون کلسیم، چند درصد از آن، به‌صورت رسوب، درآمده است؟ $(Ca=40,Na=23:g.mo{{l}^{-1}})$

$(RCOONa(aq)+CaC{{l}_{2}}(aq)\to {{(RCOO)}_{2}}Ca(s)+NaCl(aq)$