1396/8/8

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) کلاس یازدهم رشتۀ تجربی | فصل 1: الکتریسیته ساکن (5-1-میدان الکتریکی حاصل از یک ذرۀ باردار)

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 1-5 میدان الکتریکی حاصل از یک ذرهٔ باردار
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل