1397/6/21

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 3 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: تهویه ششی (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: تبادلات گازی
گفتار 2: تهویۀ ششی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

............. با اثر بر مرکز تنفس در ................ آهنگ تنفس را افزایش می‌دهد.