1397/6/22

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: رگ های خونی (سری B)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل چهارم- گردش مواد در بدن
گفتار 2: رگ‌های خونی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

گیرنده های فشار روی دیواره ی کدام سرخرگ ها قرار دارند و پس از تحریک به چه منظوری به مراکز عصبی پیام می فرستند؟