{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان انگلیسی (3) 1397/11/9

تست های کنکوری درک مطلب زبان انگلیسی (3) دوازدهم | درس 3

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی (3) اردیبهشت
شامل مباحث: درس 3: Renewable Energy
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست های کنکوری درک مطلب زبان انگلیسی (3) دوازدهم | درس 3
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 9 بهمن 1397
  

با استفاده از تمام عبارات داده شده زیر، یک پاراگراف با موضوع (Technology) در پاسخ‌برگ بنویسید.
پاراگراف باید شامل جملات (Topic Sentence) ، (Supporting Sentences) و (Concluding Sentence) باشد.

- being the way of using scientific knowledge
- including machines and techniques
- making some changes in our society
- meeting human needs or solving human problems

Technology .................................................