1398/3/13

آزمون تستی دوره فصل چهارم تاریخ (2) یازدهم انسانی | اروپا در قرون وسطا و عصر جدید

تاریخ (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: فصل 4: اروپا در قرون وسطا و عصر جدید
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

هدف از رنسانس چه بود؟