1395/7/21

آزمون تستی درس دوم فارسی هشتم | خوب، جهان را ببین! و صورتگر ماهر

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در بیت :«کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر /  این همه صورت برد بر صفحه ی هستی به کار»به کدام یک از نام های  خداوند اشاره دارد؟