1397/6/27

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 شیمی دهم | فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (نمونه 2)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 2: ردِّپای گازها در زندگی
1-2 هواکره
2-2 واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
3-2 ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها و ساختار لوویس
4-2 خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
5-2 چه بر سر هواکره می‌آوریم؟
6-2 خواص و رفتار گازها
7-2 استوکیومتری واکنش‌ها
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جاي خالی عبارت زیر با کدام گزینه کامل میشود.

اوزون که ................. اکسیژن است، در مولکول خود ............. پیوند اشتراکی دارد و در لایه .............. تابش ................... را جذب کرده و پرتوهاي .................. را به زمین گسیل میدارد. از آنجا که واکنش پذیري اوزون از اکسیژن .............. است وجود آن در هوایی که تنفس میکنیم .....................