1396/1/27

آزمون تستی درس 12 فارسی نهم | پیام آور رحمت

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 12: پیام‌آور رحمت
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در عبارت زیر کدام زمان فعل یافت نمی‌شود؟

«اگر ابوحامد محمد غزالی را سرآمد روزگار خویش به شمار آوریم به خطا نرفته‌ایم. پدرش مردی بافنده بود و برخی لقب غزالی را به مناسبت پیشۀ او می‌دانند.»