1397/9/13

تست کنکور فصل 5 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 2: نمودارهای چند متغیره

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 4: نمایش داده‌ها
درس 2: نمودارهای چند متغیره
  تعداد سوالات: 13
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به نمودار راداری مقابل، واريانس مقادير داده‌های $a$، $b$ و $c$ كدام است؟ ( مقدار $max$ يا همان بيشينه هر متغير روی هر پره نوشته شده است.)