1397/6/22

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: خون (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 4: گردش مواد در بدن
گفتار 3: خون
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد زیر درباره‌ی گرده‌ها درست است؟

الف) قطعات یاخته ای، بی رنگ و بدون هسته و فاقد دانه های زیاد هستند.

ب) در مغز استخوان از قطعه قطعه شدن بخش میان یاخته ای مگاکاریوسیت ها تولید می شوند.

ج) درون هر یک از قطعات، دانه های کوچک پر از ترکیبات فعال وجود دارند.

د) در خون ریزی‌های شدید با چسبیدن به هم و ایجاد درپوش از هدر رفتن خون جلوگیری می‌کنند.