1396/1/26

آزمون تستی فصل 15 علوم تجربی نهم | با هم زیستن

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 15: با هم زیستن
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام مورد درباره تنوع زیستی و پایداری یک بوم سازگان درست است؟