1397/4/5

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 5: ایمنی (گفتار 2- دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 5: ایمنی
گفتار 2: دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/4/5
  

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در دستگاه ایمنی انسان ............ می‌تواند در یاخته‌های تحت تأثیر خود ............... شود.»