1395/6/31

آزمون تستی فصل اول ریاضی ششم دبستان | الگوهای عددی

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 1: عدد و الگوهای عددی
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر دمای شهر اردبیل 20- درجه و دمای هوای زنجان 10- درجه باشد، با توجه به این موضوع، کدام گزینه نادرست است؟