1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند زیرمجموعه‌ی دو عضوی از مجموعه $ A=\{ 1,2,3,...,10\} $ وجود دارد که عددهای 3 یا 4 عضو آن باشد ولی عدد 10 عضو آن نباشد؟