1395/7/14

آزمون تستی فصل اول ریاضی ششم دبستان | بخش پذیری

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 1: عدد و الگوهای عددی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در الگوی عددی     ... ، 12- ، 6- ، 0 ، 6     کدام گزینه درست نیست؟