1395/9/22

آزمون تستی درس ششم فارسی پنجم دبستان | سرود ملی

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 6: سرود ملی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معنی واژه های «اهتزاز - فرّ - سرشته» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟