1395/6/31

آزمون تستی درس پنجم عربی نهم: اَلَّرجاءُ

عربی نهم دوره اول متوسطه دی
شامل مباحث: درس 5: اَلرَّجاءُ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 31 شهریور 95
  

کدام کلمه از نظر معنایی برای پر کردن جای خالی در جمله « الأسدُ حَیوانٌ شُجاعٌ. هوَ السّلطانُ ... » درست است.