1395/11/4

آزمون تستی درس نهم فارسی هشتم | نوجوان باهوش، آشپز زادۀ وزیر، گریۀ امیر

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 9: نوجوان باهوش، آشپز زادۀ وزیر، گریۀ امیر
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

«گزار» در کدام گزینه نادرست به کار رفته است؟