1397/6/27

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 شیمی دهم | فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (نمونه 1)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 2: ردِّپای گازها در زندگی
1-2 هواکره
2-2 واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
3-2 ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها و ساختار لوویس
4-2 خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
5-2 چه بر سر هواکره می‌آوریم؟
6-2 خواص و رفتار گازها
7-2 استوکیومتری واکنش‌ها
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر به ازای هر $2$ کیلومتر افزایش ارتفاع در لایهٔ تروپوسفر، فشار هوا $20$ درصد کاهش یابد، در ارتفاع $6$ کیلومتری از سطح زمین، چگالی گاز اکسیژن به تقریب چند گرم بر لیتر است؟ (دماس سطح زمین را $11$ درجهٔ سانتیگراد در نظر بگیرید.) $(O=16g.mo{{l}^{-1}})$