1395/9/12

آزمون تستی تاریخ (1) پایۀ دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | درس 1: تاریخ و تاریخ نگاری

تاریخ (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 1: تاریخ و تاریخ‌نگاری
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

منظور از ............... حوادث و اتفاقاتی است که برای مردم ایران اتفاق افتاده است.