1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 فیزیک دهم | 4-1: دما و دماسنجی

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی بهمن
شامل مباحث:
فصل 4: دما و گرما
1-4 دما و دماسنجی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 23 شهریور 97
  

دمای جسمی بر حسب کلوین 4 برابر دمای آن بر حسب درجۀ سلسیوس است. دمای این جسم چند درجۀ سلسیوس است؟