1396/7/10

آزمون تستی هندسه (1) پایه دهم رشته ریاضی فیزیک | فصل 2: درس دوم- قضیۀ تالس

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 2: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
درس 2: قضیۀ تالس
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل زیر، AB || CD ، BC || DE وOA = 4 و AC = 6 می باشد. اندازۀ CE کدام است؟