1398/1/15

آزمون تستی درس 17 مطالعات اجتماعی نهم | فرهنگ

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 17: فرهنگ
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

كدام مورد نادرست است؟