1395/12/14

آزمون تستی درس 11 فارسی پنجم دبستان | نقش خردمندان

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 11: نقشِ خردمندان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام دو کلمه هم معنی نیستند؟