1395/8/29

آزمون تستی درس 4 هدیه‌های آسمانی ششم دبستان | باغ سری

هدیه های آسمانی ششم دبستان
شامل مباحث: درس 4: باغ سرّی
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

امر به معروف و نهی از منکر نشانۀ ....................... است.