1398/2/17

آزمون چهارگزینه ای فصل 3 شیمی دهم | آب آهنگ زندگی (سری اول)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 3: آب، آهنگ زندگی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/2/17
  

نقطه جوش مولکول F2 برابر 188 - درجه سلسیوس است. کدام گزینه نقطه جوش HCl (جرم مولی مشابه) را به درستی نشان می دهد؟