1398/2/17

آزمون چهارگزینه ای فصل 3 شیمی دهم | آب آهنگ زندگی (سری اول)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن
شامل مباحث: فصل 3: آب، آهنگ زندگی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 17 اردیبهشت 98
  

کدام یک از عبارت های داده شده به درستی بیان شده است؟

الف) در حجم ثابت، افزایش تعداد ذرات جسم حل شده، غلظت مولی محلول را بیشتر می کند.

ب) با افزودن دو محلول با غلظت برابر به هم، غلظت محلول حاصل بیشتر می شود.

پ) با افزودن آب مقطر به یک محلول، غلظت آن کاهش می یابد.

ت) با حل کردن مقدار بیشتری استون در آب می توان محلول سیر شده را به دست آورد.